×
500 400 300 200 100 0 600 700 800 900 1000 0 µTesla

ชอบ Online Compass หรือไม่
บอกให้เพื่อนของคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

คำแนะนำในการเปิดตัว
เครื่องมือเหล่านี้ใช้ได้กับ Chrome 63 หรือใหม่กว่า
โปรดเปิดใช้งานเซ็นเซอร์
อ่านเพิ่มเติมวิธีการเปิดใช้งานเซ็นเซอร์

แมกนีโตมิเตอร์

แมกนีโตมิเตอร์คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดสนามแม่เหล็กหรือโมเมนต์ไดโพลแม่เหล็ก แมกนีโตมิเตอร์บางตัวจะวัดทิศทางความแรงหรือการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของสนามแม่เหล็ก ณ ตำแหน่งหนึ่ง ๆ