×
500 400 300 200 100 0 600 700 800 900 1000 0 µTesla

Thích Online Compass này?
Hãy cho bạn bè của bạn biết về nó.

Hướng dẫn khởi chạy
Các công cụ này hoạt động với Chrome 63 trở lên
Vui lòng bật cảm biến
Đọc thêm cách bật cảm biến

Từ kế

Từ kế là một thiết bị đo từ trường hoặc mômen lưỡng cực từ. Một số từ kế đo hướng, cường độ hoặc sự thay đổi tương đối của từ trường tại một vị trí cụ thể.